ERVs Avbeställningsförsäkring

 • En försäkring helt utan självrisk.
 • Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse.
 • Kostar bara 6 % av beloppet du vill försäkra.

Pengarna tillbaka om något händer

Oväntade saker händer och det blir inte alltid som du tänkt dig. Du, ditt barn eller den du ska resa med blir akut sjuk, och ni måste avboka resan eller evenemanget som ni redan har bokat och betalat. Då är det tryggt att ha vår Avbeställningsförsäkring som ersätter dina kostnader.

Vår Avbeställningsförsäkring täcker också andra plötsliga och oväntade händelser. Till exempel att du får din beviljade semester indragen för att du måste åka på en viktig tjänsteresa och du tvingas därför avboka din semesterresa. Försäkringen ersätter inte bara dina färdbiljetter, utan även biljetter till evenemang som du har bokat och betalat i förväg.

Försäkringen i korthet:

Ingen självrisk

Du får alla pengar tillbaka om du avbokar före resans eller evenemangets början och kan styrka orsaken till avbokningen.

En billig försäkring

Du betalar bara 6 procent av beloppet som t ex evenemanget, hotellet eller resan kostar.

Anhörig

Försäkringen gäller även om något inträffar en nära anhörig till dig, som gör att du måste boka av.

Heltäckande

Försäkringen täcker flygbiljetter, hotellnätter, konserter, fotbollsmatcher, campingavgifter, semesterstugor, teaterbesök och mycket mer.

Vad kostar det?

6 % av försäkrat belopp.

FÖRKÖPSINFORMATION

Detta är information som Europeiska ERV enligt lag ska lämna innan köp.
Uppgifterna är en kortfattad information och utgör inte de fullständiga försäkringsvillkoren.
Du hittar försäkringsvillkoren på www.erv.se eller ring vår kundservice på telefon 0770-457 971 så skickar vi dem.
Du kan få råd och hjälp vid köp hos de kommunala konsumentvägledarna och Konsumenternas försäkringsbyrå.

ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen kan tecknas för alla resor eller arrangemang som erbjuds till allmänheten och som har ett pris enligt en fastställd prislista.

Vem kan teckna avbeställningsförsäkringen och för vem gäller försäkringen
Försäkringen kan tecknas av person som är stadigvarande bosatt i Sverige.
Försäkringen gäller för personer som är namngivna på försäkringsbeviset och vid teckningstillfället är stadigvarande bosatta inom EU/EES.

Försäkringens giltighet
Försäkringen börjar gälla då premien är betald och upphör att gälla i och med att resan/arrangemanget påbörjas.
Resan anses påbörjad när du checkat in på flygplats/buss-/tåg-/båtterminal. Arrangemanet anses påbörjat då du passerat entrén till arrangemanget.

Betalning

Om inte annat avtalats med Europeiska ERV ska försäkringen tecknas och betalas inom två dagar från det att anmälningsavgiften/depositionen för resan eller arrangemanget ska betalas.
Försäkringen kan inte tecknas eller betalas senare än tre dagar före det att en resa eller ett arrangemang påbörjas.

Vid avbeställning
Avbeställning av resa eller arrangemang ska göra så snart som möjligt såväl till resebyrå/arrangör som till Europeiska ERV efter det att anledningen till avbeställningen uppkommit.
I anmälan ska namn, adress, telefonnummer och beställningsuppgiftger anges för den eller de som avbokat resan/arrangemanget. Beskriv även orsaken till avbeställningen.

Begränsning
Försäkring som inte tecknats i enlighet med dessa villkor är inte gällande och eventuell inbetald premie återbetalas.

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Med akut sjukdom och olycksfall menas en plötslig och akut försämring av hälso-tillståndet.
Med familj avses två vuxna personer som är makar/sambor/registrerade partners och deras hemmavarande barn. Som barn räknas medföljande gemensamma barn eller barn till en av de vuxna som gemensamt beställt resan och som köpt Europeiska ERVs Avbeställningsförsäkring.
Med gruppresa menas mer än 4 personer eller fler än två familjer som bokat resa tillsammans till samma resmål och som tecknat Europeiska ERVs Avbeställningsförsäkring.
Med medförsäkrad menas personer som gemensamt tecknat samma försäkring och som finns namngivna på samma försäkringsbevis.
Med medresenär menas person som tillsammans med den försäkrade beställt resa till samma resmål och som finns angiven på samma resebevis som den försäkrade.
Med nära anhörig menas make/maka/sambo/registrerad partner, barn, styvbarn, syskon, föräldrar, styvföräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska eller person som är skriven på samma adress som den försäkrade. Sambors och registrerad partners föräldrar och syskon är i detta villkor att jämställa med svärföräldrar, svåger och svägerska.

VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Avbeställningsförsäkringen skyddar dig mot avbokningskostnader vid avbeställning till följd av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall som drabbar dig, en nära anhörig, medförsäkrad, medresenär eller någon du har för avsikt att besöka.
Avbeställningsförsäkringen skyddar dig även om du drabbas av en annan plötslig och oförutsedd händelse och inte rimligen kan delta i det köpta/beställda arrangemanget eller resan.
Ersättning lämnas för de kostnader som inte återbetalas enligt fastställda avbeställningsbestämmelser eller i övrigt inte är undantagna enligt dessa villkor.

Avtalat försäkringsbelopp framgår av försäkringsbeviset.
Om inte annat avtalats med Europeiska ERV är högsta försäkrings-/ersättningsbeloppet 50 000 SEK per person och resa/arrangemang dock högst 200 000 SEK per familj.
Vid gruppresa är, om inte annat avtalats med Europeiska ERV, det högsta sammanlagda ersättningsbeloppet 200 000 SEK om flera personer i gruppen avbokar på grund av en och samma skadehändelse, oavsett om man tecknat en eller flera försäkringar.

Men tänk på det här

 • Orsaken till avbeställningen ska ha inträffat efter det att försäkringen tecknats och betalats.
 • Du måste också på ett betryggande sätt kunna styrka orsaken till avbeställningen genom intyg från ojävig läkare, polis, arbetsgivare eller intyg från berörd myndighet eller liknande. Av intyg ska orsaken till avbokningen framgå.
 • Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan/ arrangemanget skulle ha påbörjats.
 • Endast en försäkring kan tecknas per person/grupp/resa/ arrangemang.

Det här får du ingen ersättning för

 • Om ersättning kan lämnas från annat håll enligt resevillkor, lag författning, konvention, resegaranti, försäkring eller skadestånd.
 • Flygskatter om dessa är återbetalningsbara från resebyrå/flygbolag.
 • Av arrangör inställd resa eller arrangemang.
 • Om orsaken till avbeställningen är ett redan befintligt medicinskt tillstånd som visat symptom och behandlats senare än 6 månader före försäkringen började gälla.
 • Vid konkurs eller myndighets ingripande.
 • Om orsaken till avbeställningen är att för resan nödvändiga handlingar saknas eller inte är fullständiga t ex pass, visum, vaccinationer eller liknande.
 • För strejk som utbrutit eller varslats innan försäkringen tecknades.

Din ångerrätt
När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Europeiska ERV. Om du väljer att utöva din ångerrätt har Europeiska ERV rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie.
Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en (1) månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalslagen.
I 3:e kapitlet Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.

Personuppgiftslagen (1998:204), (PuL)
De personuppgifter som Europeiska ERV inhämtar om dig i samband med tecknandet av vår försäkring och i samband med vår skadereglering är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt tillgodose dina önskemål som kund.
Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen och kostnadsfritt en gång om året begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla till Europeiska ERV om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Adressen är: Europeiska ERV, Personuppgiftsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg.
Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress.

Om du inte är nöjd med vår skadereglering
Vi på Europeiska ERV vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för något vill vi att du ska få en snabb behandling av ditt ärende och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkoren.

Om du inte är nöjd med vår skadehandläggning kan du få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet.

Om du ändå inte är nöjd med handläggningen kan du begära att få ärendet prövat av Europeiska ERVs Kundombudsman.

Vår kundservice hjälper dig gärna med kontaktuppgifter till ovanstående.

Ring 0770-456 900 eller gå in på www.erv.se.
Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Sundbyberg,

LÄS MER HÄR: Avbestallning_infoblad_kund